Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.fabri.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Fabri NL streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Fabri NL niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend, Fabri NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-Mail
Fabri NL garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het Email verkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per Email met Fabri NL te corresponderen accepteert u de risico’s.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Fabri NL heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Fabri NL aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van website van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Fabri NL zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties of uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Fabri NL daar vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.